Hodnoty Z-Score, F-Score a M-Score

Altman Z-Score:

Z < 1,79 - Krizová zóna (Distress Zone) - Firmy bezprostředně ohrožené bankrotem

1,80 < Z < 2,99 - Šedá zóna (Grey Zone) - Nelze jednoznačně určit kvalitu firmy

3,00 < Z - Bezpečná zóna (Safe Zone) - Podniky s vysokou pravděpodobností

 
Piotroski F-Score:
F-score se pohybuje v rozmezí 0 až 9.

Nízké F-score představuje firmu se slabými hospodářskými výsledky.
Nejvyšší F-score reprezentuje firmu s nejlepšími hospodářskými výsledky.

 

Beneish M-Score:
M-skóre, které je větší než -2,22, naznačuje, že firma manipulovala se svými zisky.

                                                        -2,22
             Nemanipulativní firma         |            Manipulativní firma

 

                              
Hodnoty Z-Score, F-Score a M-Score jsou uvedeny na:
https://www.gurufocus.com