Latinské citáty

Nulla dies sine linea 
Ani den bez řádku.
 
 
 
Cornix cornici numquam oculos effodit.
Vrána vráně nikdy oči nevyklove.
                          (Macrobius, Sat.VII,5,2)
 
 
 
Pecuniae omne regimen est rerum omnium.
Peníze mají veškerou nadvládu nad všemi věcmi.
                                        Publius Syrus (Sent.P.9)
 
 
 
Non scholae, sed vitae discimus.
Neučíme se pro školu, ale pro život.
 
 
 
Homo putat, Deus mutat.
Člověk míní, Pán Bůh mění.
 
 
 
Quia vulgus vult decipi.
Poněvadž lid chce být klamán.
 
 
 
Mutuo quod debes, ridendo solvere debes.
Co musíš platit, plať s úsměvěm.
 
 
 
Vinum lac senum.
Víno je mléko starců.
 
 
 
Decipit frons prima maltos.
První dojem často klame."
 
 
 
In vino veritas.
Ve víně je pravda.
                Alkaios